این کجا و آن کجا

آن جا کاخ ریاست جمهوری اسپانیا است.

مرد خوزه لوییس زاپاترو است نخست وزیر اسپانیا

و زن آنخلس گونزالس وزیر فرهنگ

وزیر زن در حال قسم خوردن برای شروع دوره وزارتش است وی دارای سوابق متعدد هنری و فرهنگی است.

/ 0 نظر / 42 بازدید