مسیح

خدا به زبان اشعیای نبی خبر داده بود که فرزند خود، مسیح را به این جهان خواهد فرستاد و شخصی را نیز پیش از او گسیل خواهد داشت تا مردم جهان را برای آمدن او آماده سازد. اشعیا نوشت که این پیشرو مسیح در بیابان خشک و سوزان زندگی خواهد کرد و مردم را بسوی زندگی خداپسندانه هدایت خواهد کرد تا برای آمدن مسیح خداوند آماده باشند.این شخص همان یحیای پیامبر بود که در بیابان زندگی می کرد... او به مردم چنین می گفت بزودی شخصی خواهد آمد که از من خیلی بزرگتر است آن قدر که من حتی لیاقت خدمتگزاری او را هم ندارم

کتاب مقدس
عهد جدید
نوشته مرقس
بخش اول

/ 0 نظر / 42 بازدید