هیچ چیز

 از خواب که پریده بود، دیده بود که هیچ چیز نبود و ندیده بود که آن همه چیز که آن جا بود کجا رفته بود

/ 0 نظر / 3 بازدید