دنیای ناهمگون

در این دنیای ناهمگون اگر پیکر بی سر حسین
رحمت خدا براو باد
بر زمین نمی ماند
 و تن یزید فربه شده از پلیدی بر تخت سلطنت
می بایستی انگشت حیرت بر دهان می گرفتیم

 

/ 0 نظر / 4 بازدید